Obchodní podmínky | Stěhování mravenec

Obchodní podmínky

vydané v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ,,občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ,,zákon o ochraně spotřebitele“) obchodní společností AUTODOPRAVA MRAVENEC s. r. o. pro poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese http://www.stehovani-mravenec.cz/.

Kontaktní údaje dodavatele Obchodní společnost AUTODOPRAVA MRAVENEC s.r.o. se sídlem Třebohostická 564/9, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 246 84 091
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 165874

Telefon: +420 274 775 472; +420 722 969 316
Email: info@stehovani-mravenec.cz; stehovani-mravenec@seznam.cz
Kontaktní adresa/adresa pro doručování: Třebohostická 564/9, Strašnice, 100 00 Praha 10


Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AUTODOPRAVA MRAVENEC s.r.o., IČ: 246 84 091, se sídlem Třebohostická 564/9, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí stěhovacích služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu dodavatele. Internetový obchod je dodavatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.stehovani-mravenec.cz/, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Uzavření smlouvy
Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Orientační ceny jednotlivých služeb mohou být uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Konečné ceny služeb jsou vždy uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaných službách a identifikační údaje kupujícího.

Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující dodavateli kliknutím na příkaz k odeslání. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména specifické požadavky) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi dodavatelem a kupujícím vzniká okamžikem, kdy je kupujícímu dodavatelem doručena písemná akceptace objednávky kupujícího nebo okamžikem, kdy je kupujícímu dodavatelem doručena akceptace upravené objednávky. Akceptaci objednávky může dodavatel zaslat kupujícímu i elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Dodavatel není zodpovědný za zdržení či zrušení objednávky v případě, že kupující poskytl dodavateli nepravdivé či neúplné informace.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


Cena zboží a platební podmínky
Cenu služeb a případné náklady spojené s poskytnutím služeb dle smlouvy (dále jen „kupní cena“), může kupující uhradit dodavateli následujícími způsoby:

v hotovosti osobě provádějící stěhování;

bezhotovostně převodem na účet dodavatele č4200234758/6800, vedený u společnosti Sberbank CZ, a.s. (dále jen „účet dodavatele“); V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele. Dodavatel může požadovat od kupujícího zálohu ve výši 75% z celkové kupní ceny. Tuto zálohu je kupující povinen zaplatit nejpozději do 3 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Pokud se dodavatel a kupující nedohodnou jinak, činí splatnost objednávky na služby čtrnáct dní ode dne přijetí objednávky dodavatelem. Dokud objednávka nebude uhrazena kupujícím má dodavatel právo od objednávky odstoupit.

Dodavatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky ve smyslu článku III. odst. 5 těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před poskytnutím služby. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny služby poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Podle zákona o evidenci tržeb je dodavatel povinen vystavit kupujícímu účtenku, má-li takovou zákonnou povinnost. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Odstoupení od smlouvy
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku, nemůže kupující mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Kupující výslovně souhlasí, že dodavatel může splnit svůj smluvní závazek před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Nejedná-li se o případ uvedený výše v odstavci prvém tohoto článku, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy a jde-li o dodání zboží od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být dodavateli prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy resp., převzetí zboží, a to na adresu provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty dodavatele.

V případě odstoupení od smlouvy dle článku V. odstavec 3 těchto obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí kupující dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Vzor pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.


Odpovědnost za vady, záruka
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od poskytnutí služby. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od poskytnutí služby, má se za to, že služba byla vadná již při poskytnutí.

Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že poskytované služby jsou ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí, že služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou a poskytovaná služba je v jakosti požadované smlouvou, dodavatelem popisované, nebo na základě jím dodaných informací očekávané, popřípadě jakosti pro službu takového druhu obvyklou, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství nebo míře a odpovídá účelu, který dodavatel uvádí nebo který je obvyklý.

V případě, že služba není ve shodě se smlouvou, tj. má vady (dále jen „rozpor se smlouvou“), má kupující právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu provedl nápravu, aby byla služba poskytnuta v souladu se smlouvou. To neplatí, pokud kupující před poskytnutím služby o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá dodavatel za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Dodavatel není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese jeho provozovny nebo telefonicky na tel. čísle: 800080008.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen prokázat nákup služby (nejlépe dokladem o poskytnutí služby).

Dodavatel je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, dodavatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Dodavatel je povinen vydat kupujícímu na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.


Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm dodavatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.


Závěrečná ustanovení
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od dodavatele při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Vzájemné spory mezi dodavatelem a kupujícím řeší obecné soudy.

Dodavatel informuje v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, o právu mimosoudního řešení sporů mezi dodavatelem a kupujícím – spotřebitelem u subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto obecným subjektem je pro danou oblast Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.coi.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2017

Volejte zdarma a zajistěte si nejlevnější stěhování !

8000 8000 8